Days

Hours

Minutes

Seconds

การแข่งขันกีฬาและวัฒนธรรมนักศึกษานานาชาติ
กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 12
ระหว่างวันที่ 9-10 พฤษจิกายน 2561
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ข้อสงสัยการใช้งานโปรแจ้ง 0 5423 7399 ต่อ 1705 Administator